Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Traditionella aktörer inom BSS/OSS

Enligt TM Forums bedömningar pågår en omfattande omvandling av BSS/OSS-marknaden. Förändringen bedöms vara så pass omfattande att TMF väljer att kalla detta område ”Next Generation OSS/NGOSS”.

Traditionellt har två skolor utkristalliserats; en inriktning kring egenutvecklade system med stora inslag av egen teknisk personal och stora inslag av konsulter, den andra inriktningen har varit att använda systemplattformar från aktörer som IBM, SAP och Oracle. De befintliga traditionella operatörerna har en blandning av olika lösningar med inslag av egenutvecklade system och generella plattformar. Båda dessa traditionella metoder medför mycket stora kostnader och är direkt olämpliga i ljuset av de förändrade kraven på marknadssidan.

Tradition av stora aktörer

Av tradition har marknaden dominerats av stora internationella aktörer som antingen tillhandahåller själva systemplattformen eller utför det löpande underhållet och integrationsarbete. Exempel på aktörer som erbjuder avancerade systemplattformar är Oracle och SAP. I syfte att erbjuda ett fungerande och ständigt uppdaterat affärsstödsystem samarbetar dessa och liknande aktörer med av dem certifierade konsultbolag, exempelvis IBM och Accenture.

Karaktäristiskt för traditionella BSS/OSS-system är att de erbjuds i olika versioner där varje ny version medför att ett nytt inköp eller att en väsentlig uppdatering måste ske vilket belastar kunden med ytterligare kostnader, både för att få tillgång till en ny version från systemleverantören men även för att få den implementerad helt eller delvis av konsulter.

Det finns ytterst få exempel på BSS/OSS-system som tillhandahålls av de traditionella aktörerna som endast bygger på ny teknik. Eftersom systemen är ”lapptäcken” av gammal och ny teknik uppstår löpande problem när de skall integreras. Detta skapar kostnader som belastar kunderna.

En ny modell växer fram

Mot bakgrund av detta går marknaden för BSS/OSS-system mot ett vägskäl där även de traditionella aktörerna behöver anpassa sig efter nya behov och krav som s k ”Multi play” skapar. Detta gäller även den traditionella intäktsmodellen som baseras på att kontinuerligt lansera nya versioner som nu utmanas av ett nytänkande om att erbjuda funktion snarare än licens. Nya mindre och innovativa aktörer växer ständigt fram som tillhandahåller lösningar vilka endast baseras på ny teknik.

Hittills har de traditionella aktörerna hanterat denna utmaning genom att köpa upp mindre aktörer för att på så sätt få tillgång till ny teknik.