Labs² föreslår nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare och kallar till extra bolagsstämma.
Pressmeddelande
Torsdag, 30 April 2009
Labs² föreslår en nyemission med företrädesrätt som vid full täckning ger bolaget ett kapitaltillskott på ca 19,8 MSEK före emissionskostnader, vilket enligt styrelsens bedömning täcker bolagets behov intill att positivt kassaflöde kan uppnås.

Anledningen till nyemissionen är att finansiellt överbrygga intäktsbortfallet, orsakat av den pågående tvisten med Bredband2, tills dess att Labs² primärt via större internationella affärer etablerat en tillräckligt stor kundbas med BRIKKS implementerad som affärsstödslösning.

Mot bakgrund av detta kommer Labs² att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att fatta beslut om en företrädesemission. Styrelsens förslag till emission innebär i korthet att aktieägare som innehar två (2) registrerade aktier ges rätt att teckna tre (3) nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,02 per aktie. Den extra bolagsstämman hålls den 19 maj 2009.

För fullständig kallelse se bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 709 482 540