Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs² Group AB (publ) den 19 maj 2009
Pressmeddelande
Onsdag, 20 Maj 2009
Vid extra bolagsstämman i Labs² Group AB (publ) den 19 maj 2009 beslutade stämman enligt följande

 

Nyemission med företrädesrätt

Extra bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 9 895 971,42 kronor genom emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen den 12 juni 2009 innehar två (2) registrerade aktier ges rätt att teckna tre (3) nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,02 per aktie, Antalet aktier i bolaget kommer genom emissionen att ökas med högst 989 597 142 aktier. Aktieägarna Adon AB, Anton Jahreskog, och Sebastian Jahreskog motsatte sig den av styrelsen föreslagna nyemissionen. Övriga representerade aktieägare, inklusive Sveriges Aktiesparares Riksförbund tillsammans företrädande mer än hälften av de avgivna rösterna röstade i enlighet med styrelsens förslag.