Labs² föreslår en nyemission med företrädesrätt och kallar till extra bolagsstämma.
Pressmeddelande
Måndag, 17 Maj 2010

Labs² föreslår en nyemission med företrädesrätt som vid full teckning ger bolaget ett kapitaltillskott på ca 9,5 MSEK före emissionskostnader, vilket enligt styrelsens bedömning räcker till dess att första delen av tvisten med Bredband2 är avgjord.

Anledningen till nyemissionen är att finansiellt överbrygga perioden fram till att första delen av tvisten med Bredbands2 avgörs i skiljenämnden.

Mot bakgrund av detta kommer Labs² att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att fatta beslut om en företrädesemission. Styrelsens förslag till emission innebär i korthet att aktieägare som innehar tre (3) registrerade aktier ges rätt att teckna två (2) nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,01 per aktie. Den extra bolagsstämman hålls den 31 maj 2010.

Kallelsen i sin helhet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: + 46 708 482 540