Labs² förbereder för strukturaffärer genom en omstrukturering och tar i samband med detta engångskostnader på c:a -30 MSEK i bokslutet 2005
Pressmeddelande
Onsdag, 22 Februari 2006

Labs² fortsätter sin fokusering på kärnverksamheten BRIKKS och genomför en strukturomvandling som ger ökad kostnadseffektivisering samt betydligt bättre förutsättningar för kommande strukturaffärer på operatörsmarknaden.

Labs² räknar med att väsentligt förbättra resultatet under 2006.

  • Goodwill: Labs² fusionerar och konsoliderar tidigare förvärvade bolag, vilket leder till en extra nedskrivning av goodwill om -15 MSEK.
  • Omstrukturering: Labs² koncentrerar större delen av all systemutveckling till Lund. Systemutveckling som bedrivits vid anläggningen i Stockholm flyttas och samtidigt utökas den i Lund. Den telekomrelaterade utvecklingsenheten i Norge har redan överförts och huvuddelen av verksamheten i det norska bolaget har sålts. Labs² kommer fortsättningsvis att koncentrera verksamheten i Oslo och Stockholm till marknadsföring och kundprojekt. En engångskostnad för denna omstrukturering påverkar resultatet med c:a -3 MSEK.
  • Reserveringar/kundförluster: Labs² Norge har en konflikt kring samtalstrafikpriser på totalt 8,5 MSEK med en norsk kund från den verksamheten som sålts till Ventelo. Stora delar av denna fordran och andra mindre fodringar har reserverats samt att en del tas som kundförluster. Av försiktighetsskäl reserveras även stora delar av de 11,5 MSEK som Ventelo skulle avbetala mot en del av kostnaden för Labs²:s köp av tjänster. Totalt påverkas resultatet med c:a -12 MSEK.

För mera information, ring:

Jonas Birgersson på 070-515 27 62