Företrädesrättsemission fullt betald
Pressmeddelande
Måndag, 14 Januari 2008

Labs 2 Group AB:s (publ) företrädesrättsemission är nu fullt betald. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Labs 2 med 329.865.714 aktier till 659.731.428 aktier och bolaget tillförs 52.778.514,24 kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen beräknas därmed kunna registreras hos Bolagsverket denna vecka, varefter handel med de nya aktierna kan påbörjas. Detaljerad tidplan kommer att offentliggöras så snart nyemissionen har registrerats.

Med hänsyn till att inga ytterligare betalningar inkommit trots krav mot de garanter som ej har fullgjort sina åtaganden har styrelsen i Labs 2 beslutat att tilldela Trygghetsbolaget i Lund AB sådana aktier, vilka motsvarar en emissionslikvid om 16.539.287 kronor. Vidare har Labs 2 överlåtit sina krav, mot de garanter som ej fullgjort sina åtaganden, till Trygghetsbolaget i Lund AB för vidare åtgärder. Eventuella skadestånd kommer att tillfalla Trygghetsbolaget i Lund AB.

Verkställandekapital AB har anlitats för att arbeta med uppbyggnad av en strategiskt och långsiktig ägarbild i Labs 2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson, verkställande direktör Labs², 0705–152 762.