Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 april 2008
Pressmeddelande
Måndag, 14 April 2008
Vid extra bolagsstämma i Labs² Group AB (publ) den 14 april 2008 beslutade stämman enligt följande

Styrelse
Extra bolagsstämma beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2008 skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande sammansättning: Jonas Birgersson, Hans Frisk, Jöran Hoff, Claes-Göran Nilsson, Jan Werne och Mårten Öbrink med Claes-Göran Nilsson som ordförande. Beslutades vidare att något arvode till ledamöterna i styrelsen ej skall utgå.

PDF PDF