Kommuniké från årsstämma den 14 april 2008
Pressmeddelande
Måndag, 14 April 2008

Vid årsstämman i Labs² Group AB (publ) den 14 april 2008 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2007 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall överföras i ny räkning.

Fortsatt bolagsstämma
Årsstämman beslutade att punkt 8c – 13, det vill säga beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och förslag till beslut om valberedning kommer att anstå till fortsatt bolagsstämma.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att meddela dag för fortsatt bolagsstämma, vilken skall hållas minst fyra veckor och högst åtta veckor efter årsstämman.

PDF PDF