Kommuniké från fortsatt bolagsstämma i Labs² Group AB (publ) den 30 juni 2008
Pressmeddelande
Måndag, 30 Juni 2008

Vid den fortsatta bolagsstämman i Labs² Group AB (publ) den 30 juni 2008 beslutade bolagsstämman enligt följande

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Sebastian Jahreskog och Knox Fund Ltd, företrädande mer än 10% av totalt antal röster valde att rösta mot styrelsens förslag om ansvarfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. Den fortsatta bolagsstämman beviljade därmed inte ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m
Den fortsatta bolagsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande sammansättning: Jöran Hoff (nyval som ordförande), Jan-Erik Fiske (nyval), Jonas Birgersson (omval), Mårten Öbrink (omval), Hans Frisk (omval) och Jan Werne (omval). Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 300.000 kronor, varav 100.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, tilldelas 50.000 kronor vardera. Beslutades vidare att KPMG Bohlins fortsätter som revisorer.