Vad säger internetstatistiken?
Nyheter
Onsdag, 8 Oktober 2008

Internets utveckling och spridning runt om i världen har blivit en angelägenhet för både globala och regionala organisationer, från FN och världshandelsorganisationen WTO till EU och Asian-länderna. Orsaken är att många internationella organisationer anser att en sådan utveckling är nödvändig för en ekonomisk utveckling. De har därför satt upp som mål att utveckla informationssamhället och statistikens uppgift är att visa hur långt på vägen man nått, och förhoppningsvis också att kunna peka på vilken väg eller vilka faktorer det är som snabbast leder fram till dessa mål. EU är ett exempel på en organisation där internetutveckling blivit ett prioriterat mål.

I medierna och från olika undersökningsorganisationer presenteras flera gånger om året statistik över användningen av Internet, inte bara i Sverige utan globalt över hela världen. Ofta ser man en topplista, där svenskarna i en rapport räknas bland de flitigaste internetanvändarna i världen, för att i nästa undersökning inte alls ligga lika högt upp. Siiffrorna skiljer sig ofta åt från den ena undersökningen till den andra.

Till skillnad från mediestatistik i allmänhet saknar fortfarande internetstatistiken gemensamma regler och överenskommelser hur internetanvändningen ska mätas och presenteras. När man läser den senaste internetstatistiken är det därför viktigt att tänka på hur frågan var formulerad – bred och allmän eller riktad och specifik. Och vilka har blivit intervjuade? Finns de äldre med? Finns skolungdomarna med? De yngre använder datorer och internet flitigare än de äldre. Genom att ändra på åldersgrupperna eller ändra definitionen av vad som är en Internetanvändare kan resultatet ändras med tio procentenheter upp och ner, oberoende av själva kvaliteten i undersökningen. I internationella undersökningar vägs dessutom en mängd olika faktorer ihop till ett indexvärde, exempelvis faktorer som utbildningsnivå.

Men vad finns det då för siffror för den svenska internetanvändningen? Ett exempel är siffror från Post och Telestyrelsen.

Tillgång till Internet i hemmet 2007: 84 %
Användning av Internet (privat och/eller i arbete): 87 %
Använder Internet dagligen: 69 %
Använder Internet minst en gång i veckan: 83 %
Tillgång till bredband: 68 %

Trenden är att internetanvändningen ökar, liksom andelen som har tillgång till bredband. För befolkningen blir Internet en del av vardagen för allt fler människor, särskilt de äldre.