Kommuniké från årsstämman i Labs² Group AB (publ)
Pressmeddelande
Fredag, 30 April 2010
Vid årsstämman i Labs² Group AB (publ) den 29 april 2010 beslutade årsstämman enligt följande:

Fastställande av årsbokslut m m
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2009 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall överföras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse m m
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan WerneJonas Birgersson (omval) valdes i enlighet med valberedningens förslag. Paul Pierce (nyval) valdes till ny styrelseledamot i stället för valberedningens framlagda förslag med Anders Jönson, då denne fått förhinder. Jan Werne valdes till styrelseordförande. (omval), Hans Frisk (omval),

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 200.000 kronor, varav 100.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall erhålla 50.000 kronor vardera.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag att välja Karin Löwhagen och Mats-Åke Andersson, auktoriserade revisorer vid SET Revisionsbyrå till bolagets revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Fattades beslut om valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med inför stämman framlagda förslag.