Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs² Group AB (publ) den 31 maj 2010
Pressmeddelande
Måndag, 31 Maj 2010
Vid extra bolagsstämman i Labs² Group AB (publ) den 31 maj 2010 beslutade stämman enligt följande


Nyemission med företrädesrätt
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 9 537 928,20 kronor genom emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen den 7 juni 2010 innehar tre (3) registrerade aktier ges rätt att teckna två (2) nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,01 per aktie. Antalet aktier i bolaget kommer genom emissionen att ökas med högst 953 792 820 aktier.

Den föreslagna emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelse samt emissionsgarantier.