Kommuniké från årsstämman
Pressmeddelande
Torsdag, 20 Augusti 2015

Kommuniké från fortsatt årsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 24 juni 2015.

Vid årsstämman i Labs2 Group AB (publ) beslutade årsstämman enligt följande:

Fastställande av årsbokslut m m
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2014 samt beslutade att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning. Beslutades även om minskning av reservfonden enligt följande. Bolagets reservfond skall minskas med SEK 1 814 856, innebärande att reservfonden efter verkställd minskning uppgår till SEK 0. Minskningsbeloppet skall användas för täckning av förlust enligt vad som som framgår av årsredovisningen. Beslutades om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Bolagets aktiekapital minskas med 913 677 kronor. Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier.

Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse m m
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består av: Jan Werne (omval), Jan-Erik Fiske (omval), Jonas Birgersson (omval). Jan Werne valdes till styrelseordförande.

Övrigt
Beslutades vidare att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 50.000, varav 50.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall erhålla 0 kronor vardera.

Fattades även beslut om;

Särskilt bemyndigande för styrelsen, ändring av verksamhetsbeskrivningen, försäljning av bolagets inkråm, ändring av § 4 i bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Allt enligt de förslag som presenterats i kallelsen.

Sammanfattningsvis så fattade årsstämman ett antal beslut som gör om bolaget till ett royaltybolag.

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.